All posts by Patrik Mitura

Pastier diecézy – Boží sluha Ján Vojtaššák

Dňa 13. februára 2021 si pripomenieme 100 rokov od biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. 

Ján Vojtaššák prijal biskupskú vysviacku 13. februára 1921 v Nitre spolu s biskupmi Mariánom Blahom a Karolom Kmeťkom. Bol dobrým a láskavým pastierom zvereného stáda. Neľakal sa prekážok. Bol vždy milujúci otec.  

Úrad spišského biskupa zaujal 27. februára 1921 a prijal biskupské heslo: Anjelom prikázal o tebe“.

Vo svojich zápisoch uvádza, že „seba a celé svoje pôsobenie zveril do ochrany svojim anjelom strážnym, lebo len za ich vedenia, pomoci a ochrany trúfal si prejsť úskaliami ťažkej doby“.

Rok 2020 a rok 2021 sa iste okrem iného zapíše do dejín aj ako rok pandémie COVID 19. Popri starostiach a mnohých existenčných otázkach spojených s vírusom, ktorý sužuje ľudstvo máme možnosť mať stále nádej v lepší, zdravší a krajší svet. Aj biskup Ján Vojtaššák si uvedomoval, že následkom dlhotrvajúcej druhej svetovej vojny sa vytráca viera v Boha a tak sa úplne stráca aj základ lásky k blížnemu. Vojna nielenže vyrobila mnohých mrzákov, ale vo veľkej miere zdevastovala duchovné hodnoty. Nedovoľme, aby sa zlo a ťažkosti dnešnej doby vkrádali do vnútra človeka.

Vyprosujme sebe aj naším drahým na príhovor Božieho sluhu biskupa Jána vytrvalosť a pevnosť vo viere, lásku k blížnemu a nádej, že Boh je tu s nami. 

Modlime sa za vyprosenie milostí Božieho sluhu biskupa Jána

Všemohúci Bože,
osláv svojho služobníka
biskupa Jána Vojtaššáka,
aby sme si ho mohli uctievať na oltároch celej Cirkvi.

Ak je to tvoja vôľa,
na jeho príhovor vyslyš
túto moju prosbu ……,
ktorú ti s dôverou predkladám a za jej vyslyšanie už
teraz ďakujem.

Nech moju prosbu prednesú
pred tvoju tvár svätí anjeli,
ktorých vrúcnym ctiteľom
bol aj biskup Ján.

O to ťa prosím
skrze Krista, nášho Pána.
Amen.


Ponúkame Vám na stiahnutie modlitbu Deviatnika za blahorečenie biskupa Jána.

Levoča – mesto svetla

Hoci už prežívame cezročné obdobie, je dobré pripomínať si situácie a chvíle, ktoré nás tešili a dá sa povedať, že nás robili aj lepšími na ceste do neba. 

Advent je obdobie, kedy sa pripravujeme na prežívanie vianočných sviatkov. Počas Vianoc si pripomíname narodenie nášho Pána Ježiša Krista. Tieto obdobia v nás vyvolávajú pocit radosti, blízkosti, lásky, pokoja a vďačnosti. Je dôležité vždy sa dobre pripraviť na prežívanie takýchto veľkých dní. Napriek náročnej dobe, v ktorej sa nachádzame v dôsledku Coronakrízy, sa v našej farnosti našli odvážne deti i mládež, ktorí sa pričinili o to, že naše mesto žiarilo dobrom i obetou. 

Počas krátkej chvíle vykonali takmer 500 skutkov lásky a tým ukázali, že im na svojich rodinách, priateľoch, ale aj celej farnosti veľmi záleží. Tešíme sa, že ste sa do tejto aktivity zapojili a veríme, že skončením tejto farskej aktivity sa rozsvecovanie nášho mesta neskončilo, ale bude aj naďalej pokračovať.