Bohoslužby v októbri

ZAČIATOK MESIACA SV. RUŽENCA
Ruženec je evanjeliová modlitba a tak ju nazývajú dnes viac ako v minulosti duchovní pastieri a vedeckí pracovníci.
Okrem toho sa lepšie pochopilo, ako ruženec usporiadane postupne rozvíja a dáva najavo, akým spôsobom sa Božie Slovo z milosrdného Božieho rozhodnutia zapojilo do ľudských osudov a uskutočnilo dielo vykúpenia, veď v ruženci sa príhodne po poriadku uvažuje o základných spasiteľných udalostiach, ktoré sa uskutočnili v Kristovi, od panenského počatia Božieho Slova a tajomstiev Ježišovho detstva až po vrcholné veľkonočné udalosti, to jest požehnané umučenie a slávne vzkriesenie, a ich účinky v rodiacej sa Cirkvi na Turíce i v samej Panne Márii, keď po tomto pozemskom živote bola s telom i s dušou vzatá do nebeskej vlasti.
Ruženec sa teda opiera o evanjelium a jeho stredobodom je tajomstvo vtelenia a ľudského vykúpenia. Preto je to kristologická modlitba.
Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení.
Spoločne sa túto modlitbu sv. ruženca budeme modliť počas celého mesiaca októbra v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 18.00 hodine. V soboty a nedele o 18.40 hodine, 20 minút pred večernou sv. omšou.
Kto sa nemôže zúčastniť na spoločnej modlitbe v božom chráme, nech sa túto modlitbu modlí spolu v rodine, alebo súkromne.

1. október – SV. TERÉZIE Z LISIEUX, TERÉZIE OD DIEŤAŤA JEŽIŠA, spomienka

PRVÝ PIATOK V MESIACI OKTÓBRI
Sv. spoveď pred prvým piatkom počas ranných i večerných sv. omší, a okrem toho v piatok od 17.00 hodiny v Bazilike sv. Jakuba. Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštívime v piatok od 8.00 hodiny dopoludnia.

2. október – SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV, spomienka
Na Mariánskej hore FATIMSKÁ SOBOTA so začiatkom o 9.30 hodine. Modlitbu sv. ruženca vedie a sv. omšu celebruje vdp. Jozef Anderák, farár v Spišskej Teplici.

3. október – DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Odpustová slávnosť ružencovej Panny Márie v Levočskej Doline. Slávnostná sv. omša o 10.30 hodine.

7. október – RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE, spomienka
Sv. omša na Mariánskej hore o 16.00 hodine.
Sv. omša v Levočskej Doline o 17.00 hodine.

10. október – DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

15. október – SV. TERÉZIE OD JEŽIŠA, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

17. október – DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Misijná nedeľa – svetový deň modlitieb za šírenie Evanjelia vo svete, za misionárov a misionárske povolania. V túto nedeľu okrem modlitieb, prosieb a obiet môžeme a máme podporiť dielo evanjelizácie vo svete aj finančnou výpomocou. Pri každej sv. omši bude zbierka na tento úmysel.

18. október – SV. LUKÁŠA, evanjelistu, sviatok

22. október – JÁNA PAVLA II., pápeža, spomienka
Sv. omša na Mariánskej hore o 16.00 hodine.

24. október – TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

28. október – SV. ŠIMONA JÚDU, apoštolov, sviatok

30. október – V noci z 30. na 31. októbra (sobota – nedeľa) sa mení čas. O tretej hodine letného času posúvame hodiny na druhú hodinu stredoeurópskeho času. Posúva sa čas o jednu hodinu späť.

31. október – TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Na Mariánskej hore bude záverečná sv. omša v tohoročnej letnej sezóne. Modlitba sv. ruženca o 14.00 a sv. omša o 14.30 hodine.

Sv. omše na Mariánskej hore za účasti veriacich počas zimného obdobia budú vopred oznámené vo farských oznamoch. VEČERNÁ SV. OMŠA UŽ ZO SLÁVNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH.

Sv. spoveď pred slávnosťou Všetkých svätých a Dušičkami – vo štvrtok 28. 10. a v piatok 29. 10. od 17.00, v sobotu 30. 10. od 18.00 hodiny, v nedeľu 31. 10. aj počas všetkých sv. omší a večer od 18.00 hodiny.