Začiatok mesiaca sv. ruženca – ruženec je evanjeliová modlitba a tak ju nazývajú dnes viac ako v minulosti duchovní pastieri a vedeckí pracovníci. Okrem toho sa lepšie pochopilo, ako ruženec usporiadane postupne rozvíja a dáva najavo, akým spôsobom sa Božie Slovo z milosrdného Božieho rozhodnutia zapojilo do ľudských osudov a uskutočnilo dielo vykúpenia, veď v ruženci sa príhodne po poriadku uvažuje o základných spasiteľných udalostiach, ktoré sa uskutočnili v Kristovi, od panenského počatia Božieho Slova a tajomstiev Ježišovho detstva až po vrcholné veľkonočné udalosti, to jest požehnané umučenie a slávne vzkriesenie, a ich účinky v rodiacej sa Cirkvi na Turíce i v samej Panne Márii, keď po tomto pozemskom živote bola s telom i s dušou vzatá do nebeskej vlasti. Ruženec sa teda opiera o evanjelium a jeho stredobodom je tajomstvo vtelenia a ľudského vykúpenia. Preto je to kristologická modlitba. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Spoločne sa túto modlitbu sv. ruženca budeme modliť počas celého mesiaca októbra v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 18.00 hodine. V soboty a nedele o 18.40 hodine, 20 minút pred večernou sv. omšou. Kto sa nemôže zúčastniť na spoločnej modlitbe v božom chráme, nech sa túto modlitbu modlí spolu v rodine, alebo súkromne.

1. október – SV. TERÉZIE Z LISIEUX, SPOMIENKA.

2. október – SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV, SPOMIENKA.

4. október DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. Odpustová slávnosť ružencovej Panny Márie v Levočskej Doline. Slávnostná sv. omša o 10.30 hodine.

7. október  – RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE, SPOMIENKA.

11. október – DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

15. október – SV. TERÉZIE OD JEŽIŠA, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, SPOMIENKA.

18. október – DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. Misijná nedeľa – svetový deň modlitieb za šírenie Evanjelia vo svete, za misionárov a misionárske povolania. V túto nedeľu okrem modlitieb, prosieb a obiet môžeme a máme podporiť dielo evanjelizácie vo svete aj finančnou výpomocou. Pri každej sv. omši bude zbierka na tento úmysel.

22. október – SV. JÁNA PAVLA II. PÁPEŽA, SPOMIENKA.

24. október – v noci z 24. na 25. októbra (sobota – nedeľa) sa mení čas. O 3 hodine letného času posúvame hodiny na 2 hod. stredoeurópskeho času. Posúva sa čas o jednu hodinu späť.

25. október – TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

28. október – SV. ŠIMONA JÚDU, APOŠTOLOV, SVIATOK.

31. október – VEČERNÁ SV. OMŠA UŽ ZO SLÁVNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH (sobota).

Svätá spoveď pred slávnosťou Všetkých svätých a Dušičkami – vo štvrtok 29.10. a v piatok 30.10. od 17.00, v sobotu 31.10. od 18.00 hodiny, v nedeľu 1.11. aj počas všetkých sv. omší a večer od 18.00 hodiny.