Category Archives: INFORMÁCIE

Zhrnutie procesu participácie – Svätomariánska púť II.

V rámci prípravnej fázy predkladania žiadosti projektu Svätomariánska púť II. sme realizovali proces participácie pozostávajúci z rôznych aktivít, ktorými sme informovali zainteresované strany a širokú verejnosť o plánovanom projektovom zámere. Súčasne sme sa sústredili na získanie podnetov, návrhov a odporúčaní od zainteresovaných subjektov, z ktorých sme čerpali pri tvorbe projektu a ktoré prispeli k lepšiemu a efektívnejšiemu naplneniu cieľov projektu.

Bližšie informácie o výsledkoch nájdete v priložených dokumentoch:

  1. zhrnutie procesu participácie
  2. dodatky k zhrnutiu procesu participácie

Levočan Ján Lesňák získal ocenenie za svoju sakrálnu tvorbu

Najvyššie krajské ocenenie získal 15.12.2022 Ján Lesňák za významný podiel na tvorbe sakrálnej kultúry a výtvarného umenia a medzinárodnú propagáciu Prešovského kraja. V auguste bol ocenený aj primátorom mesta Levoča.

Sochár Ján Lesňák sa narodil v roku 1979 v Levoči. Momentálne žije v Levočskej Doline a pôsobí v Levoči. Študoval na Strednej priemyselnej škole v Spišskej Novej Vsi odbor kameňosochárstvo (1993-1997). V rokoch 1997-2003 študoval na Akadémií Umení v Banskej Bystrici pod vedením Doc. Petra Gáspára a Prof. Jána Hendrycha na katedre figurálneho sochárstva. V jeho umeleckej tvorbe prevažuje sakrálne umenie.

Z množstva diel spomenieme:

Prvotinou je socha sv. Františka z Asissi vysekaná z pieskovca na nádvorí kláštora Rádu minoritov v Levoči v roku 2002.

Súsošie sôch Nepoškvrneného počatia Panny Márie a sv. Maximiliána Kolbeho, ktoré bolo odhalené v roku 2007 v Ríme, na nádvorí generálneho domu Rádu minoritov pri bazilike Dvanástich apoštolov.

V dňoch 8.12.2007 – 20.1.2008 vystavoval v Dome umenia v Bratislave hlavu Mariána Vargu v rámci výstavy: „Interpretácia skutočnosti. Umenie 2007. Slovenská maľba, socha, grafika“.

Z príležitosti posvätenia slovenskej kaplnky v bazilike Božieho Milosrdenstva v Krakove r. 2008 bol inštalovaný basreliéf Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.

Korpus Krista v životnej veľkosti v saleziánskom stredisku na sídlisku Terasa v Košicicach (2009).

V roku 2012 realizoval basreliéf Nepoškvrnené počatie Panny Márie pri kostole sv.Františka z Assisi v Karlovej Vsi v Bratislave.

V obci Torysa sa týči Mariánsky stĺp, ktorý bol inštalovaný v roku 2013 k 200. výročiu povodne, ktorá postihla túto obec v auguste r. 1813.

Jeho krížové cesty z roku 2011 a 2012 zdobia Kostol sv. Michala Archanjela v Dulovej Vsi a priestor pod hradom Čičva v obci Sedliská. Pod týmto hradom sa nachádza aj socha Krvou potiaceho Krista.

Sedembolestná Panna Mária z dreva s polychrómiou sa nachádza v kostole v Oľšove.

Na Mariánskej hore v Levoči v exteriéri baziliky Navštívenia Panny Márie je umiestnená krížová cesta z bronzu (2020-2021).

 Korpus Krista zdobil pódium pri príležitosti blahorečenia Anny Kolesárovej (2018) a tiež pri návšteve sv. Otca Františka (2021) na štadióne Lokomotívy  v Košiciach.

V roku 2022 zrealizoval súsošie Sv. Antona Paduánskeho s oslíkom z bronzu,  známe ako Eucharistický zázrak pri Kostole sv. Trojice vo Viedni.

Kvalitné vzdelávanie – úspešný študent

Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči vstúpilo v roku 2022 do poslednej fázy realizácie dlhodobého projektu „Kvalitné vzdelávanie – úspešný študent“, ktorý vypracovalo v rámci výzvy MŠVVaŠ SR „Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“.

Aj v roku 2022 sa aktivity žiakov školy, vrátane žiakov so ŠVVP, sústredili na zlepšenie výsledkov a kompetencií v oblastiach uvedených gramotností, ako aj IKT gramotnosti prostredníctvom zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

Jednotlivé podaktivity boli zamerané na inováciu vzdelávacieho programu školy a skvalitnenie vyučovacieho procesu zavedením nových predmetov (Finančná gramotnosť, Potulky textom, Fyzikálne praktiká, Túry do jazyka a literatúry) do učebného plánu školy a rozšírením mimoškolskej činnosti (Literárne múzy- literárno-jazykový krúžok, Rozvíjame prezentačné schopnosti – krúžok informatikov, Lokality UNESCO na Spiši – historický krúžok). Okrem žiakov bol projekt zameraný aj na podporu vzdelávania pedagogických zamestnancov, ktorí si vzájomne vymieňali svoje pedagogické skúsenosti v rámci štyroch klubov učiteľov (Klub učiteľov matematiky, Klub učiteľov fyziky, Klub učiteľov slovenského jazyka a literatúry, Klub učiteľov dejepisu-občianskej náuky-geografie).

Aj napriek skutočnosti, že aktivity tohto mimoriadne dôležitého projektu, ktorého cieľom, tak ako výstižne hovorí jeho názov, má byť vychovať úspešných študentov skvalitnením vzdelávania, skončia rokom 2022, budú inovácie implementované projektom naďalej kontinuálne zakomponovávané do vyučovacieho procesu na príbuzných predmetoch alebo vo forme mimoškolskej vzdelávacej činnosti vo forme krúžkov, exkurzií, besied a aktivít. Nadobudnuté a zdieľané skúsenosti budú odovzdávať vyučujúci zapojení do projektu ďalej, čím bude zachovaná kontinuita a nadväznosť na dosiahnuté výsledky projektu a zabezpečená trvalá udržateľnosť jeho výsledkov.

Realizáciou projektu „Kvalitné vzdelávanie-úspešný študent“ sa Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči snaží nadviazať na tradíciu renomovaných katolíckych škôl v Levoči v minulosti, ktoré vychovali mnohých vzdelaných a úspešných ľudí.

Zbierka na DKÚ 2022

Tento rok je pre nás výnimočným obdobím. Ďakujeme Pánovi za Vás, ďakujeme za deti a mládež, ďakujeme za jubilejných 25 rokov existencie Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy.

Vaša podpora, povzbudenie i každá pomoc je veľkým požehnaním pre našu službu. Chceme Vás veľmi pekne poprosiť o podporu v tohtoročnej zbierke. Podporíte tým dielo katechézy v našej diecéze.“

Nedeľa Katolíckej univerzity 2022

Vzhľadom na situáciu, ktorú prežívame, každoročná aktivita – Deň otvorených dverí na Katolíckej univerzite – bude zorganizovaná vo virtuálnej forme prostredníctvom webu dod.ku.sk.

Predstavitelia univerzity aspoň takouto formou radi privítajú záujemcov o štúdium aj z našej diecézy.

List rektora univerzity si môžete prečítať TU.