Category Archives: INFORMÁCIE

Levočan Ján Lesňák získal ocenenie za svoju sakrálnu tvorbu

Najvyššie krajské ocenenie získal 15.12.2022 Ján Lesňák za významný podiel na tvorbe sakrálnej kultúry a výtvarného umenia a medzinárodnú propagáciu Prešovského kraja. V auguste bol ocenený aj primátorom mesta Levoča.

Sochár Ján Lesňák sa narodil v roku 1979 v Levoči. Momentálne žije v Levočskej Doline a pôsobí v Levoči. Študoval na Strednej priemyselnej škole v Spišskej Novej Vsi odbor kameňosochárstvo (1993-1997). V rokoch 1997-2003 študoval na Akadémií Umení v Banskej Bystrici pod vedením Doc. Petra Gáspára a Prof. Jána Hendrycha na katedre figurálneho sochárstva. V jeho umeleckej tvorbe prevažuje sakrálne umenie.

Z množstva diel spomenieme:

Prvotinou je socha sv. Františka z Asissi vysekaná z pieskovca na nádvorí kláštora Rádu minoritov v Levoči v roku 2002.

Súsošie sôch Nepoškvrneného počatia Panny Márie a sv. Maximiliána Kolbeho, ktoré bolo odhalené v roku 2007 v Ríme, na nádvorí generálneho domu Rádu minoritov pri bazilike Dvanástich apoštolov.

V dňoch 8.12.2007 – 20.1.2008 vystavoval v Dome umenia v Bratislave hlavu Mariána Vargu v rámci výstavy: „Interpretácia skutočnosti. Umenie 2007. Slovenská maľba, socha, grafika“.

Z príležitosti posvätenia slovenskej kaplnky v bazilike Božieho Milosrdenstva v Krakove r. 2008 bol inštalovaný basreliéf Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.

Korpus Krista v životnej veľkosti v saleziánskom stredisku na sídlisku Terasa v Košicicach (2009).

V roku 2012 realizoval basreliéf Nepoškvrnené počatie Panny Márie pri kostole sv.Františka z Assisi v Karlovej Vsi v Bratislave.

V obci Torysa sa týči Mariánsky stĺp, ktorý bol inštalovaný v roku 2013 k 200. výročiu povodne, ktorá postihla túto obec v auguste r. 1813.

Jeho krížové cesty z roku 2011 a 2012 zdobia Kostol sv. Michala Archanjela v Dulovej Vsi a priestor pod hradom Čičva v obci Sedliská. Pod týmto hradom sa nachádza aj socha Krvou potiaceho Krista.

Sedembolestná Panna Mária z dreva s polychrómiou sa nachádza v kostole v Oľšove.

Na Mariánskej hore v Levoči v exteriéri baziliky Navštívenia Panny Márie je umiestnená krížová cesta z bronzu (2020-2021).

 Korpus Krista zdobil pódium pri príležitosti blahorečenia Anny Kolesárovej (2018) a tiež pri návšteve sv. Otca Františka (2021) na štadióne Lokomotívy  v Košiciach.

V roku 2022 zrealizoval súsošie Sv. Antona Paduánskeho s oslíkom z bronzu,  známe ako Eucharistický zázrak pri Kostole sv. Trojice vo Viedni.

Zbierka na DKÚ 2022

Tento rok je pre nás výnimočným obdobím. Ďakujeme Pánovi za Vás, ďakujeme za deti a mládež, ďakujeme za jubilejných 25 rokov existencie Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy.

Vaša podpora, povzbudenie i každá pomoc je veľkým požehnaním pre našu službu. Chceme Vás veľmi pekne poprosiť o podporu v tohtoročnej zbierke. Podporíte tým dielo katechézy v našej diecéze.“

Nedeľa Katolíckej univerzity 2022

Vzhľadom na situáciu, ktorú prežívame, každoročná aktivita – Deň otvorených dverí na Katolíckej univerzite – bude zorganizovaná vo virtuálnej forme prostredníctvom webu dod.ku.sk.

Predstavitelia univerzity aspoň takouto formou radi privítajú záujemcov o štúdium aj z našej diecézy.

List rektora univerzity si môžete prečítať TU.

Zbierka na Diecézny katechetický úrad

V nedeľu 29. augusta 2021 bude zbierka pre potreby DKÚ.

Prosíme o podporu pri tejto zbierke, aby sa i naďalej rozvíjalo dielo katechézy v našej diecéze. Ak chcete prispieť priamo na účet DKÚ, na plagátoch nájdete IBAN alebo QR kód.

Pán Boh zaplať.

Na obranu biskupa Vojtaššáka

V ostatných týždňoch niektoré slovenské denníky priniesli články o Božom sluhovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Autori týchto článkov sa snažia presvedčiť čitateľov o „svojej“ pravde a o bezdôvodnosti pokračovať v procese blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.

Spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš a postulátor kauzy blahorečenia Dr. Peter Jurčaga zverejnili list, ktorý je reakciou na spomínané články v médiách.

Informácia ohľadom návrhu správy o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien

V týchto dňoch sa v Európskom parlamente prerokováva Správa o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien, ktorej autorom je chorvátsky socialista Predrag Fred Matić (podobnú správu Estrela v minulosti Európsky parlament vďaka Bohu odmietol). Obsahom správy je snaha ideologickým spôsobom zasiahnuť nielen do práv národných štátov, ale hlavne progresivisticky meniť spôsob ako sa medzinárodná komunita díva na tzv. sexuálne a reprodukčné práva.

Návrh správy europoslanca Matića má byť vo Výbore pre ženské práva a rodovú rovnosť Európskeho parlamentu prerokovaný už 10. mája 2021 a následne sa ním bude zaoberať plénum Európskeho parlamentu.

Obsah správy o situácii od europoslanca Matića je neprijateľný hlavne z týchto dôvodov:

 1. Návrh správy porušuje pravidlo subsidiarity, keďže zdravie a vzdelávanie patria na základe čl. 168 Zmluvy o EÚ do kompetencie národných štátov a nie Európskeho parlamentu.
 2. Návrh vychádza z klamlivého predpokladu existencie medzinárodno-právne zakotveného „práva na potrat“, „práva na antikoncepciu“ a pod.
 3. Presadzuje tzv. komplexnú sexuálnu výchovu, ktorá sexualizuje deti už v rannom štádiu ich životov a nerešpektuje práva rodičov na výchovu svojich detí na základe ich vlastných hodnôt.
 4. Napáda univerzálne hodnoty ako je sloboda prejavu očierňovaním názorových oponentov, hlavne pro-life organizácií a ľudí, ako tých, ktorí ohrozujú hodnoty EÚ a demokraciu v zjavnej snahe vytlačiť ich na okraj verejnej debaty.
 5. Núti lekárov a iný zdravotnícky personál, ktorí sa nechce podieľať na umelom ukončení tehotenstva, ísť proti vlastnému svedomiu a osobnému presvedčeniu a tým porušuje ich slobodu svedomia.
 6. Návrh správy je nevyvážený, jednostranný a ideologický.

Viac informácií k téme nájdete na webe Kresťanskej únie.

Zbierka na kňazský seminár

Dnes je Zbierka na kňazský seminár. Kňazský seminár môžete podporiť vhodením milodaru do označených pokladničiek pri vchodoch našich kostolov.

Seminár je možné podporiť aj vložením na účet. Číslo účtu pre zbierku na seminár je: SK52 0900 0000 0001 0138 0460, variabilný symbol 412050856.

Pán Boh zaplať!

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom.

Konferencia biskupov Slovenska na 5. pôstnu nedeľu, t. j. na nedeľu 21. marca 2021 vyhlásila Zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom.

Túto aktivitu možno podporiť finančným darom na účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097

Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho Východu. Projekty na ich podporu na základe poverenia KBS realizuje Slovenská katolícka charita spolu so svojimi lokálnymi partnermi. Viac informácií na stránke Katolícka Cirkev: Pomoc migrantom a utečencom (kbs.sk)

Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Preventívne opatrenia na ochranu seniorov v súvislosti so sčítaním obyvateľov 2021

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade
Alžbetina 714/5, 058 01 Poprad


Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade aj v čase pandémie COVID-19 a prebiehajúceho elektronického sčítania obyvateľstva upozorňuje verejnosť, najmä seniorov, na páchanie podvodov pri možnom asistenčnom sčítaní obyvateľstva (od 01. apríla do 31. októbra 2021) „falošnými mobilnými asistentmi“.

V tejto súvislosti Policajný zbor:

upozorňuje seniorov,

 • aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré by ich mohli telefonicky alebo osobne kontaktovať a ponúkať pomoc pri elektronickom sčítaní alebo asistenčnom sčítaní,

odporúča seniorom,

 • aby v prípade, že potrebujú pomoc pri elektronickom sčítaní, žiadali o pomoc iba svojich príbuzných, príp. známych, teda osoby, ktoré poznajú a ktorým dôverujú,
 • aby v žiadnom prípade nevpúšťali cudzie osoby do svojich príbytkov, tiež osoby, ktoré nepoznajú, príp. osoby, ktoré ich navštívili a sami (bez ich kontaktovania) im ponúkajú pomoc pri sčítaní,

vyzýva seniorov, ak sa nemôžu alebo nevedia sčítať sami alebo pomocou svojich blízkych, aby sa pri asistenčnom sčítaní:

 • osobne dostavili na zriadené kontaktné miesto obce/mesta, kde ich sčíta stacionárny asistent alebo telefonicky kontaktovali obec alebo call centrum a požiadali o pomoc pri sčítaní, kde ich mobilný asistent sčíta priamo v bydlisku (mobilných asistentov sčítania ustanovuje obec/mesto a budú sa povinne preukazovať preukazom). Pri tomto sčítaní je žiadúce, aby si dohodli presný čas príchodu, meno a priezvisko mobilného asistenta, aby zabránili podvodníkom kontaktovanie ich osoby, napr. pod legendou mobilného asistenta, resp. inej pomoci pri sčítaní s cieľom podvodne vylákať od nich peniaze, prípadne zneužiť ich doklady totožnosti, aby boli zvlášť opatrní na podvodníkov, ktorí by sa mohli vydávať za mobilných asistentov a predstierať tak pomoc obce/mesta pri asistenčnom sčítaní,

žiada seniorov,

 • aby v prípadoch, kedy vznikne podozrenie z podvodného konania neznámymi osobami, kontaktovali políciu na čísle 158.

plk. Ing. Ján Dubňanský, riaditeľ