Category Archives: Nezaradené

Svetový deň starých rodičov a seniorov

Posolstvo Svätého Otca Františka na 3. svetový deň starých rodičov a seniorov


„Jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie“ (Lk 1, 50)
Drahí bratia a sestry!
„A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie“ (Lk 1, 50): to je téma 3. svetového dňa starých rodičov a seniorov. Táto téma odkazuje na požehnané stretnutie: stretnutie medzi mladou Máriou a jej staršou príbuznou Alžbetou (porov. Lk 1, 39 – 56). Tá, naplnená Duchom Svätým, adresuje Božej Matke slová, ktoré o tisíce rokov neskôr udávajú rytmus našej každodennej modlitby: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života“ (v. 42). A Duch Svätý, ktorý už na Máriu zostúpil, jej vnukne, aby odpovedala chválospevom Magnifikat, v ktorom ohlasuje, že Pánovo milosrdenstvo sa šíri z pokolenia na pokolenie. Duch Svätý požehnáva a sprevádza každé plodné stretnutie medzi rôznymi generáciami, medzi starými rodičmi a vnúčatami, medzi mladými a starými. Boh si skutočne želá, aby mladí, tak ako Mária s Alžbetou, potešovali srdcia starších a čerpali múdrosť z ich skúseností. Ale predovšetkým si Pán želá, aby sme starších nenechávali samotných, aby sme ich neodsúvali na okraj života, ako sa to dnes, žiaľ, príliš často stáva.
Je krásne vidieť ako sa tento rok slávenie Svetového dňa starých rodičov a seniorov zbližuje so slávením Svetového dňa mládeže; pri oboch sa pripomína Máriina náhlivosť (porov. v. 39), keď ide navštíviť Alžbetu, čo nás vedie k zamysleniu nad putom medzi mladými a starými. Pán dúfa, že mladí ľudia pri stretnutí so seniormi prijmú výzvu, aby si vážili pamäť a vďaka nim si uvedomia, že je darom byť súčasťou väčších dejín. Priateľstvo starého človeka pomáha mladému, aby svoj život nezúžil len na prítomnosť a uvedomil si, že nie všetko závisí od jeho schopností. Na druhej strane, prítomnosť mladých prináša starším ľuďom nádej, že to, čo zažili, sa nestratí a ich sny sa uskutočnia. Skrátka, Máriina návšteva u Alžbety a poznanie, že Pánovo milosrdenstvo sa prenáša z generácie na generáciu, odhaľujú, že nemôžeme ísť ďalej – alebo sa dokonca spasiť – sami a že Boží zásah sa vždy prejavuje v celku, v dejinách jedného ľudu. Vo svojom Magnifikate to hovorí samotná Mária, ktorá sa raduje z Boha, ktorý koná nové a prekvapujúce divy, verný prísľubu danému Abrahámovi (porov. v. 51 – 55).
Aby sme si lepšie pochopili štýl Božieho konania, pamätajme na to, že čas má byť prežívaný v jeho naplnení, pretože najvýznamnejšie udalosti a najkrajšie sny sa neuskutočnia naraz v jednom okamihu, ale v procese rastu a dozrievania: na ceste, v dialógu, vo vzťahu. Preto tí, ktorí sa zameriavajú len na bezprostredný okamih, na vlastné výhody, ktoré treba rýchlo a dychtivo dosiahnuť, teda „všetko a hneď“, strácajú zo zreteľa Božie pôsobenie. Naopak, jeho plán lásky obopína minulosť, prítomnosť a budúcnosť; zahŕňa všetky generácie a vytvára medzi nimi spojenie. Je to plán, ktorý presahuje nás samých, ale v ktorom je každý z nás dôležitý a predovšetkým každý je povolaný prekračovať hranice. Pre najmladších to znamená prekročiť bezprostredný okamih, do ktorého nás uzatvára virtuálna realita, často odvádzajúca našu pozornosť od konkrétnych činov; pre starších ide o to, nezastavovať sa pri ubúdajúcich silách a ľútosti nad stratenými príležitosťami. Pozerajme sa dopredu! Nechajme sa formovať Božou milosťou, ktorá nás z generácie na generáciu oslobodzuje od nehybnosti v konaní a od smútenia nad minulosťou!
V stretnutí medzi Máriou a Alžbetou, medzi mladou a starou, nám Boh dáva svoju budúcnosť. Máriino putovanie a Alžbetino prijatie skutočne otvárajú dvere k zjaveniu spásy: cez ich objatie vniká jeho milosrdenstvo s radostnou nežnosťou do ľudských dejín. Preto by som chcel pozvať všetkých, aby sa nad týmto stretnutím zamysleli, ba čo viac, aby zavreli oči a predstavili si akoby na momentke toto objatie medzi mladou Božou Matkou a staršou matkou svätého Jána Krstiteľa; aby si ho predstavili v mysli a vizualizovali v srdci, aby si ho upevnili v duši ako žiarivú vnútornú ikonu.
A pozývam vás, aby ste od predstavy prešli ku konkrétnym skutkom a urobili niečo pre starých rodičov a seniorov. Nenechávajme ich samých, ich prítomnosť v rodinách a spoločenstvách je cenná, umožňuje nám totiž uvedomiť si, že máme podiel na rovnakom dedičstve a sme súčasťou ľudu, ktorého korene si vážime. Áno, práve starší ľudia nám odovzdávajú našu príslušnosť k svätému Božiemu ľudu. Cirkev ako aj spoločnosť ich potrebujú. Oni odovzdávajú prítomnosti minulosť, ktorá je potrebná na budovanie budúcnosti. Vážme si ich, nepripravujme sa o ich spoločnosť, nepripravujme ich o tú našu, nedovoľme, aby boli vyradení!
Svetový deň starých rodičov a seniorov má byť malým, delikátnym znamením nádeje pre nich i pre celú Cirkev. Preto opätovne pozývam všetkých – diecézy, farnosti, združenia, komunity – aby ho slávili so zameraním na prekypujúcu radosť z obnoveného stretnutia mladých a starých. Vám mladí, ktorí sa chystáte ísť do Lisabonu alebo budete prežívať Svetové dni mládeže tam, kde žijete, by som chcel povedať: skôr než vyrazíte, choďte navštíviť svojich starých rodičov, navštívte osamelého staršieho človeka! Ich modlitba vás bude ochraňovať a v srdci si ponesiete požehnanie z tohto stretnutia. Vás starších prosím, aby ste modlitbou sprevádzali mladých, ktorí sa chystajú sláviť Svetové dni mládeže. Títo mladí ľudia sú Božou odpoveďou na vaše prosby, ovocím toho, čo ste zasiali, znamením, že Boh neopúšťa svoj ľud, ale ho zakaždým znovu omladzuje fantáziou Ducha Svätého.
Drahí starí rodičia, drahí starší bratia a sestry, nech vás dosiahne požehnanie z objatia Márie a Alžbety a nech naplní vaše srdcia pokojom. Žehnám vám s láskou. A vy sa, prosím, modlite za mňa.

Pápež František

Pomoc pre núdznych – Slovenská katolícka charita

Pre núdznych z Ukrajiny, ale i zo Slovenska zriadila Slovenská katolícka charita 23 centier podpory po celom Slovensku. 

Centrá podpory, ktoré otvorila Slovenská katolícka charita navštívili ľudia v núdzi už 70-tisíc krát. Prostredníctvom humanitárnej a psychologickej pomoci, s vybavovaním rôznych dokumentom, ale i hľadaním školy či škôlky pomáhajú tieto centrá začleniť sa ľuďom v núdzi do bežného života. 

Ak poznáte ľudí, ktorí potrebujú pomoc: či už materiálnu, alebo s inými potrebami, prosíme kontaktujte najbližšie centrum podpory. Kontakty nájdete na webových stránkach Slovenskej katolíckej charity v sekcii Centrá podpory – https://www.charita.sk/centra-podpory/.

Ďakujeme.

10. svetové stretnutie rodín… A čo ďalej?

Rada pre rodinu pri KBS pozýva na online stretnutie s názvom „10. svetové stretnutie rodín… A čo ďalej?“

Cieľom stretnutia je predstavenie ponuky ďalších krokov po skončení Svetového stretnutia rodín.

Stretnutie je určené pre kňazov, manželov a jednotlivcov, ktorí sa zapojili do prípravných katechéz SSR a to aj prostredníctvom 7. námetov na nedeľný príhovor. Rovnako je určené aj pre tých, ktorým sa z akýchkoľvek dôvodov do katechéz či inej formy prípravy zapojiť nepodarilo, ale majú túžbu stretnutia rodín vo farnosti rozbehnúť.

Stretnutie sa uskutoční v utorok 25. októbra 2022 od 20.00 do 21.45 cez aplikáciu zoom.

Prihlásiť sa môžete najneskôr do nedele 23. októbra 2022 cez tento formulár.

Bližšie informácie je možné nájsť na https://www.svetovestretnutierodin.sk/a-co-dalej/.

100 rokov od prevzatia Spišskej diecézy biskupom Jánom Vojtaššákom

Milí bratia a sestry!

 Dňa 27.2.2021 si pripomenieme 100 rokov od prevzatia úradu Spišského diecézneho biskupa Božím sluhom biskupom Jánom Vojtaššákom. Sme veľmi vďační Bohu za dar jeho života a povolania. Spravoval Spišskú diecézu v zložitom dejinnom období 20. storočia. Celý jeho život bol postavený na dôvere v Božiu pomoc a mocnú ochranu anjelov strážcov. Vernosť Bohu, Cirkvi a pravde nezlomili ani dlhé roky väzenia a znášaného príkoria a ponižovania. Je smutné, že nielen počas komunistického obdobia, ale aj dnes zaznievajú, ale verme, že doznievajú falošné, klamlivé a zavádzajúce vyjadrenia na jeho osobu s cieľom pošpiniť jeho dobré meno a povesť a vykresliť ho v protiklade s tým ako konal a žil.

Začiatkom januára 2021 bola v Ríme publikovaná kniha Pius XII. a židia s podtitulom vatikánsky archivár konečne odhaľuje úlohu pápeža Pacelliho počas Druhej svetovej vojny. Knihu zostavil Johann Ickx, historik a archivár, riaditeľ historického archívu sekcie pre vzťahy so štátmi Štátneho sekretariátu Svätej Stolice. V prvej kapitole vyššie spomínanej knihy autor sa venuje historickej situácii Slovenska v období rokov 1938-1945. V celej časti venovanej Slovensku sú nepresnosti, ktoré by si vyžadovali vypracovanie rozsiahlej kritickej štúdie. Po prečítaní prvej kapitoly, ktorú autor venuje Slovensku, sme zostali prekvapení z tvrdení, ktoré autor používa vo vzťahu k BS biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Tieto tvrdenia sú neobjektívne a nepravdivé. Autor vychádza najmä z vatikánskych archívov. Za normálnych okolností by to bolo veľké plus jeho práce. No tým, že nedodržiava zásady historickej kritiky, pramene, ktoré používa interpretuje tendenčne a jednostranne vždy v neprospech biskupa Vojtaššáka.

Pri každom procese blahorečenia, ako aj pri historickom výskume ide o nájdenie pravdy. Často krát je veľmi ťažké počuť a prijať pravdu a ísť s ňou proti prúdu zmýšľania a doby, v ktorej žijeme. Počas mnohých rokov dobré meno tohto biskupa a mučeníka bolo očierňované. Ak sa niekde objavila o ňom zmienka, tak len negatívna. Vernosť Bohu, Cirkvi a pravde nezlomili ani dlhé roky väzenia a znášaného príkoria a ponižovania. Je smutné, že nielen počas komunistického obdobia, ale aj dnes zaznievajú, ale verme, že doznievajú falošné, klamlivé a zavádzajúce vyjadrenia na jeho osobu s cieľom pošpiniť jeho dobré meno a povesť a vykresliť ho v protiklade s tým ako konal a žil. Máme však nádej, že skutočná pravda o živote Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka vyjde najavo. Na to slúži aj proces blahorečenia, ktorý aktuálne prebieha. Chcem vás ďalej poprosiť o modlitby za postulátora Petra Jurčagu. Je to veľmi ťažká a zodpovedná úloha, ktorú sa snaží s Božou pomocou a aj s pomocou Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka naplniť.

Aktuálne prebieha Rímska fáza procesu blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, ktorá nie je iba lokálnou záležitosťou našej diecézy, ale aj celého Slovenska. Naša Spišská diecéza a celé Slovensko sú vďačné za jeho mučenícke svedectvo, ktoré prináša svoje ovocie aj v dnešných ťažkých časoch. Tak ako vtedy, tak aj dnes je pre nás príkladom, ako zostať verní Bohu, Cirkvi a Pravde. Ukazuje nám, že to nie je ľahká cesta, ktorá často prináša zosmiešňovanie, zastrašovanie, odpísanie v spoločnosti. Ale zároveň nám ukazuje, že je možné kráčať po tejto ceste vložiac všetko do Božích rúk. Prežívame veľmi ťažké časy poznačené pandémiou Covid-19. Človek stráca všetky svoje domnelé istoty prichádzajúc na to, že jedinou istotou je pre neho Boh, ktorý ho nikdy nesklame a ktorý nikdy nesklamal ani Božieho sluhu biskupa Jána  Vojtaššáka.

                                                  Mons. Ján Kuboš, administrátor Spišskej diecézy

Reakcia na nepravdivé fakty o biskupovi Vojtaššákovi

Pastiersky list k sčítaniu obyvateľstva

Drahí bratia a sestry, zveľaďujeme dar viery aj tým, že sa budeme k náboženským hodnotám hlásiť v nasledujúcich dňoch pri sčítaní obyvateľstva. „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach,“ povedal Pán Ježiš v evanjeliu (Matúš 10,32). Využime, každý osobne, aj túto príležitosť, aby sme potvrdili svoju prináležitosť ku Kristovi a k jeho Cirkvi.

Takýmto spôsobom nás biskupi Slovenska pozývajú k autentickosti náboženského svedectva nášho života. Celý pastiersky list si možno prečítať TU.