Category Archives: Nezaradené

Pastier diecézy – Boží sluha Ján Vojtaššák

Dňa 13. februára 2021 si pripomenieme 100 rokov od biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. 

Ján Vojtaššák prijal biskupskú vysviacku 13. februára 1921 v Nitre spolu s biskupmi Mariánom Blahom a Karolom Kmeťkom. Bol dobrým a láskavým pastierom zvereného stáda. Neľakal sa prekážok. Bol vždy milujúci otec.  

Úrad spišského biskupa zaujal 27. februára 1921 a prijal biskupské heslo: Anjelom prikázal o tebe“.

Vo svojich zápisoch uvádza, že „seba a celé svoje pôsobenie zveril do ochrany svojim anjelom strážnym, lebo len za ich vedenia, pomoci a ochrany trúfal si prejsť úskaliami ťažkej doby“.

Rok 2020 a rok 2021 sa iste okrem iného zapíše do dejín aj ako rok pandémie COVID 19. Popri starostiach a mnohých existenčných otázkach spojených s vírusom, ktorý sužuje ľudstvo máme možnosť mať stále nádej v lepší, zdravší a krajší svet. Aj biskup Ján Vojtaššák si uvedomoval, že následkom dlhotrvajúcej druhej svetovej vojny sa vytráca viera v Boha a tak sa úplne stráca aj základ lásky k blížnemu. Vojna nielenže vyrobila mnohých mrzákov, ale vo veľkej miere zdevastovala duchovné hodnoty. Nedovoľme, aby sa zlo a ťažkosti dnešnej doby vkrádali do vnútra človeka.

Vyprosujme sebe aj naším drahým na príhovor Božieho sluhu biskupa Jána vytrvalosť a pevnosť vo viere, lásku k blížnemu a nádej, že Boh je tu s nami. 

Modlime sa za vyprosenie milostí Božieho sluhu biskupa Jána

Všemohúci Bože,
osláv svojho služobníka
biskupa Jána Vojtaššáka,
aby sme si ho mohli uctievať na oltároch celej Cirkvi.

Ak je to tvoja vôľa,
na jeho príhovor vyslyš
túto moju prosbu ……,
ktorú ti s dôverou predkladám a za jej vyslyšanie už
teraz ďakujem.

Nech moju prosbu prednesú
pred tvoju tvár svätí anjeli,
ktorých vrúcnym ctiteľom
bol aj biskup Ján.

O to ťa prosím
skrze Krista, nášho Pána.
Amen.


Ponúkame Vám na stiahnutie modlitbu Deviatnika za blahorečenie biskupa Jána.

Nedeľa Božieho Slova 2021

Z rozhodnutia Svätého Otca Františka sa Tretia nedeľa v Cezročnom období (24. január 2021) slávi ako Nedeľa Božieho Slova. Jej cieľom je pripomenúť význam Svätého Písma pre kresťanský život a ukázať na vzťah medzi Božím Slovom a liturgiou.

V zmysle Nóty o Nedeli Božieho slova, ktorú vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí (17.12. 2020) sme pozvaní upriamiť pozornosť na dodržiavanie poriadku omšových čítaní a máme tiež venovať náležitú pozornosť osobám, ktoré prednášajú Božie slovo, ako aj miestu ohlasovania, ambónu a liturgickým knihám.

Z aktivít, ktoré je možné v tomto roku aj napriek obmedzeniam uskutočniť, patria napríklad domáca liturgia prejavenia úcty Biblii a kontinuálne čítanie Svätého písma.

Domáca liturgia prejavenia úcty Biblii

Levoča – mesto svetla

Hoci už prežívame cezročné obdobie, je dobré pripomínať si situácie a chvíle, ktoré nás tešili a dá sa povedať, že nás robili aj lepšími na ceste do neba. 

Advent je obdobie, kedy sa pripravujeme na prežívanie vianočných sviatkov. Počas Vianoc si pripomíname narodenie nášho Pána Ježiša Krista. Tieto obdobia v nás vyvolávajú pocit radosti, blízkosti, lásky, pokoja a vďačnosti. Je dôležité vždy sa dobre pripraviť na prežívanie takýchto veľkých dní. Napriek náročnej dobe, v ktorej sa nachádzame v dôsledku Coronakrízy, sa v našej farnosti našli odvážne deti i mládež, ktorí sa pričinili o to, že naše mesto žiarilo dobrom i obetou. 

Počas krátkej chvíle vykonali takmer 500 skutkov lásky a tým ukázali, že im na svojich rodinách, priateľoch, ale aj celej farnosti veľmi záleží. Tešíme sa, že ste sa do tejto aktivity zapojili a veríme, že skončením tejto farskej aktivity sa rozsvecovanie nášho mesta neskončilo, ale bude aj naďalej pokračovať. 

Sčítanie ľudu 2021

V tomto roku sa na Slovensku od 15. februára do 31. marca uskutoční celoštátne elektronické sčítanie ľudu. Sčítanie sa koná opäť po desiatich rokoch. Je to známa a logisticky náročná udalosť s veľkým dosahom. Sčítanie má podať presnejší obraz o Slovensku, o jeho bohatstve či chudobe, o jeho vzdelaní a kultúre. A má podať obraz aj o náboženskej situácii: o tom, koľko je na Slovensku veriacich – katolíkov latinského i gréckeho obradu, evanjelikov, pravoslávnych a iných, a koľko je takých, ktorí sa považujú za neveriacich. Otázka náboženskej viery a príslušnosti k cirkvi je dôležitá a vyžaduje si pravidelné spresnenie.

Priznajme sa k Ježišovi Kristovi! Samozrejme, v novom roku svoju vieru nielen s odvahou vyznajme, ale podľa nej aj žime! Buďme verní evanjeliu vo svojich skutkoch. Buďme pre našu krajinu soľou a svetlom. Usilujme sa čo najviac prispievať k spoločnému dobru. Nebojme sa námahy. Naša viera nech nás posilňuje zostať v prvej línii všetkých dobrých zápasov. Nech nás posilňuje, aby sme sa neschovávali za druhých a nepýtali sa, čo iní môžu urobiť pre nás, ale čo my – ako Kristovi učeníci – môžeme urobiť pre všetkých. Kde je lakomstvo, preukážme štedrosť. Kde je nenávisť, prejavme lásku. Kde je hnev, rozsievajme pokoj. „Žehnajte a nepreklínajte“, hovorí Sväté písmo (Rimanom 12, 14). (Z Pastierskeho listu 1.1.2021)

Pastiersky list KBS k sčítaniu ľudu

„VIANOČNÉ FARSKÉ KILO“ stále prebieha

Radosť rozdávaním rastie. Takto by sa dala charakterizovať myšlienka našej farskej aktivity „VIANOČNÉ FARSKÉ KILO“, ktorá stále prebieha až do piatku 18. decembra. Je vidieť, že štedrosť a dobrota ľudí dokáže veľké veci.  

Advent je časom, v ktorom sa uprostred neveriaceho sveta stáva niečo konkrétne viditeľným.

Hviezdy vidíme ešte dlho potom, čo vyhasli, pretože ich pôvodné svetlo je stále na ceste k nám.  Taktiež v neriešiteľných situáciách si často uchovávame svetlo nádeje pre seba, ale aj pre tých, ktorí už nedokážu veriť, ktorým už jas svetla prestalo žiariť. Preto možno tiež povedať, že advent je časom, v ktorom sa mobilizuje dobro, ktoré už bolo skoro zabudnuté, prebúdza sa ochota myslieť na druhých a vedieť im preukázať dobro.

Advent nie je žiadny náhly div či zázrak. Boh s nami jedná úplne ľudsky, a čaká, že mu budeme podobní – v ľudskosti a láske. Preto využime aj tento týždeň pre šírenie dobra, radosti, solidarity a lásky.