Emeritný farár

Mons. prof. ThDr. ICDr. PhDr. PaedDr.

František Dlugoš, PhD.

sudca cirkevného súdu, emeritný farár a dekan

Dátum narodenia: 22.07.1955
Dátum ordinácie: 17.06.1984

František Dlugoš dostal kresťanské mravné základy v Mníšku nad Popradom, kde sa 22. júla 1955 narodil manželom Antonovi a Antónii Dlugošovcom.
Po maturite na staroľubovnianskom gymnáziu sa päťkrát pokúšal o prijatie na RK CMBF UK v Bratislave. Až piaty pokus o štúdium teológie (1979 – 1984) bol úspešný.
Po kňazskej vysviacke 17. júna 1984 v Nitre nastúpil za kaplána do Levoče k dekanovi Štefanovi Klubertovi.
V rokoch 1985 – 1989 bol tajomníkom Biskupského úradu v Spišskom Podhradí. Roku 1989, 1. októbra, sa vrátil do Levoče.
V roku 1990 sa stal sudcom Cirkevného súdu a členom Slovenskej spoločnosti kanonického práva. Cirkevné právo vyštudoval na KUL-e (Katolíckej univerzite v Lubline) v rokoch 1996 – 2002, ktoré ukončil doktorátom z kanonického práva ICDr.
Históriu cirkvi vyštudoval na PAT-e (Pápežskej akadémii teologickej) v Krakove (1993 – 1999), kde získal akademický titul ThDr.

Dňa 4. januára 1994 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za kaplána Jeho Svätosti (Mons.).

V roku 2000 sa na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity úspešne habilitoval na docenta a v roku 2002 získal vedeckú hodnosť PhD. Dňa 1. apríla 2004 ho prezident republiky vymenoval za univerzitného profesora.

V súčasnosti je riadnym profesorom na Katolíckej univerzite v Ružomberku a garantuje teóriu vzdelávania katolíckej náboženskej výchovy na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku a na jej detašovanom praco­visku v Levoči v Inštitúte Juraja Páleša. Od roku 2009 vedie Katedru katechetiky a praktickej teológie KU v Ružomberku. Prednášal dejiny Katolíckej cirkvi na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule.

Je tiež členom vedeckej rady Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku a členom medzinárodnej vedeckej rady katolíckych škôl krajín Višegrádskej štvorky; členom senátu na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku; členom odborných tímov, ktoré riešia grantové úlohy vysokoškolských študijných, vzdelávacích a výskumných projektov. V minulosti sa podieľal na zakladaní a rozvoji vedeckej periodickej tlače.

Bol hlavným usporiadateľom apoštolskej cesty pápeža Jána Pavla II. v Levoči 3. júla 1995. V roku 1996 bol menovaný do historickej komisie v procese blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka v diecéznej fáze.

Od príchodu do Levoče za levočského farára okrem denných pastoračných povinností pracoval na zveľadení levočských chrámov. Pod jeho vedením prebiehala generálna oprava farského Kostola sv. Jakuba – exteriéru a v interiéri za jeho pôsobenia boli zreštaurované najvzácnejšie sakrálne pamiatky.
K rozsahovo najširším opravám, výstavbám a terénnym úpravám patria práce na Mariánskej hore, ktoré boli vykonané po roku 1989. Týmito prácami naplnil veľkorysé plány svojich predchodcov kanonika Jozefa Vojtasa a dekana Štefana Kluberta.

Mons. F. Dlugoš sa osobne zúčastnil na rokovaní v maďarskom pútnickom mieste Máriapócs, kde 30. septembra až 4. októbra 2005 delegáti európskej siete pútnických centier prijali Levoču za nového člena. Týmto slávnostným obradom sa de facto i de iure potvrdili mimoriadne zásluhy F. Dlugoša na rozvoji Mariánskej hory a najmä na vzrastajúcej duchovnej i kultúrno-spoločenskej úrovni pútí. Ako rektor Baziliky Navštívenia Panny Márie sa pravidelne zúčastňoval na stretnutiach delegátov 20 pútnických mariánskych svätýň.


V auguste 1997 mu mestské zastupiteľstvo udelilo čestné občianstvo mesta Levoča a roku 2005 cenu mesta Levoča.

Kontinuálnu vzdelávaciu, pedagogickú a vedeckú aktivitu Františka Dlugoša charakterizuje rozsiahla publikačná činnosť.

František Dlugoš je spoluautorom Lexikónu katolíckych kňazských osobností Slovenska (2000), zostavovateľ zborníka z 8. interdisciplinárneho seminára v Spišskej Kapitule Znaky časov, Pohľadov do minulosti, venovaných historikovi doc. Ivanovi Chalupeckému (2002).

V slovenských časopisoch a zborníkoch uverejnil 110 odborných štúdií, v zahraničí mu vyšlo 39 vedeckých príspevkov.

Preložil osemzväzkové Cirkevné dejiny poľského cirkevného histo­rika, medzinárodne uznávaného vedca profesora Boleslava Kumora.

Výsledky svojej vedeckej práce syntetizuje František Dlugoš do monografií a historiografických diel:

 • Levoča. Klenotnica pamiatok na Spiši (1998) – v spoluautorstve s L. Jirouškom
 • Jubilujúca Levoča a jej farári (1999)
 • Levoča a jej okolie (1999) – v spoluautorstve s L. Jirouškom
 • Púte na Mariánsku horu v období komunizmu 1945 – 1989 (1999)
 • Sluha Boží, biskup Ján Vojtaššák, a jeho vzťah k Mariánskej hore (2000)
 • Mariánska hora v Levoči 1247 – 1950 (2000)
 • Prenasledovanie kresťanov v zrkadle levočských pútí (2000)
 • Dejiny Mariánskej hory v Levoči (2000)
 • Farári a kapláni pôsobiaci v Levoči v 20. storočí (2000)
 • Krátke dejiny Mariánskej hory v Levoči (2001)
 • Najväčší skvost Chrám sv. Jakuba v Levoči (2001)
 • Ján Pavol II. a Levoča (2001)
 • Osobnosti Spišskej diecézy (2001)
 • Svedok viery Štefan Putanko (2002)
 • Prenasledovanie veriacich Spišskej diecézy v rokoch 1948 – 1989 (2003)
 • Funkcjonowanie diecezji Spiskiej w warunkach systemu totalitarnego w latach 1948 – 1989 (2003)
 • Levoča. Sprievodca mestom a okolím (2003) – v spoluautorstve s J. Tokárom, V. Rozložníkovou Š. Péchym
 • Levoča. Guide through the town and its environs (2003) – v spoluautorstve s J. Tokárom, V. Rozložníkovou a Š. Péchym
 • Levoča. Führer durch die Stadt und Umgebung (2003) – v spoluautorstve s J. Tokárom, V. Rozložníkovou a Š. Péchym
 • Levoča. Przewodnik po mieście i okolicy (2003) – v spoluautorstve s J. Tokárom, V. Rozložníkovou a Š. Péchym
 • Predstavenie Spišskej diecézy a farnosti Levoča v katechéze na základných a stredných školách (2003)
 • Vplyv byzantskej misie sv. Cyrila a Metoda na kresťanský život Spiša (2004)
 • Chrám sv. Jakuba v Levoči (2004) – v spoluautorstve s L. Jirouškom
 • Cirkevné dejiny 8 (2004) – v spoluautorstve s B. Kumorom
 • Koncily Katolíckej cirkvi (2005)
 • Chrám sv. Jakuba v Levoči (2005)
 • Pätnásť slobodných pútí (2005)
 • Levoča a okolie (2005) – v spoluautorstve s L. Jirouškom
 • Mariánska hora v slove a obrazoch (2006)
 • Štefan Barnáš – Episcopus dolorum (2006)
 • Apoštol Jakub v Chráme a medzi nami (2006) – v spoluautorstve s V. Linderom
 • Historia Ecclesiae Christi – starovek (2006)
 • Historia Ecclesiae Christi – stredovek (2007)
 • Historia Ecclesiae Christi – novovek (2007)
 • …a do svätyne vedú kroky naše. 760 rokov Mariánskej hory v Levoči 1247 – 2007 (2007)
 • Historia Ecclesiae Christi – Od Benedikta XV. po Benedikta XVI. (Cirkev vo svete) (2008)
 • Mariánska Levoča a jej osobnosti medzi svätyňami Európy (2008)
 • Prierez cirkevnými dejinami (2008)
 • Prierez cirkevnými dejinami. Načítal Jozef Lapšanský. (2008) – 1 nosič. (MP3, WMA DRM 10) dejiny – cirkev katolícka
 • Kňaz Štefan Rečičár v spomienkach (2009)
 • Vitráže Baziliky Navštívenia Panny Márie (2009)
 • Štefan Klubert, kňaz, vzdelanec a zveľaďovateľ kultúrneho bohatstva (2009)
 • Štefan Klubert (1919 – 1986) : Kňaz, vzdelanec a zveľaďovateľ kultúrneho bohatstva. Načítal Jozef Lapšanský. (2009) – 1 nosič (MP3, WMA DRM 10) Monografia o významnom levočskom dekanovi
 • Historia Ecclesiae Christi – Od Benedikta XV. po Benedikta XVI. (Cirkev na Slovensku 1914 –1970) (2010)
 • Historia Ecclesiae Christi – Od Benedikta XV. po Benedikta XVI. (Cirkev na Slovensku 1970 –2010) (2010)
 • …a do svätyne vedú kroky naše. História Mariánskej hory v Levoči 1247 – 2010. Druhé doplnené vydanie. (2010)
 • Ks. Stefan Klubert, siewca odwagi, wiary i pokoju (2010)
 • Profily odvahy a viery. Biskupi a kňazi zoči-voči smrti 1944 – 1989. 1. diel (2010)
 • Profily odvahy a viery. Spišskí mučeníci 1948 – 1989. 2. diel (2010)
 • Profily odvahy a viery. Spišskí kňazi v čepičkovských gulagoch a šikanovaní normalizátorským režimom 1950 – 1989. 3. diel (2010)
 • Katolícka cirkev v okovách (2010)
 • Duchovné Slovensko (2010) – v spoluautorstve s – S. Ondicom, V. Judákom, G. Brendzom, P. Sedlákom a ďalšími
 • Courage et foi. Éveques et pretres face a` la mort 1944 – 1989. Tome 1. (2010)
 • Courage et foi. Martyrs de la région de Spiš 1948 – 1989. Tome 2. (2010)
 • Homílie na deň všedný aj sviatočný. Mariánske kázne (2011)
 • Homílie na deň všedný aj sviatočný. Príležitostné kázne (2011)
 • Homílie na deň všedný aj sviatočný. Vianočné kázne (2011)
 • Spišská diecéza a jej biskupi (2011) – v spoluautorstve s Ľ. Pekarčíkom a Ľ. Hromjákom
 • Homílie na deň všedný aj sviatočný. Veľkonočné kázne (2011)
 • Sociálna náuka Cirkvi a pápež Lev XIII. (2011)
 • Homílie na deň všedný aj sviatočný. Pohrebné kázne 1. diel (2011)
 • Homílie na deň všedný aj sviatočný. Pohrebné kázne 2. diel (2011)
 • Verní svojmu biskupovi. Aulisti Jána Vojtaššáka (2011)
 • Étudier les humanités á ľUniversité catholique de Ruzomberok en 2011 (2011)
 • Church of St. James (2011)
 • St. Jakobs Kirche (2011)
 • Kościoł św. Jakuba (2011)
 • Kostol sv. Jakuba (2011)
 • Kultúrno-spoločenský a teologický predvoj Druhého vatikánskeho koncilu (2011) – v spoluautorstve s B. Kľuskom a Ľ. Pekarčíkom
 • Na cestu do života (2012)
 • Na cestu do večnosti (2012)
 • Profily odvahy a viery, 1. diel. Načítal Jozef Lapšanský. (2011) – 1 nosič. (MP3, WMA DRM 10) 4 hod., Biskupi a kňazi zoči-voči smrti 1944 – 1989
 • Profily odvahy a viery, 2. diel. Načítal Jozef Lapšanský. (2011) – 1 nosič. (MP3, WMA DRM 10) 9 hod., Spišskí mučeníci 1948 – 1989
 • Profily odvahy a viery, 3. diel. Načítal Jozef Lapšanský. (2011. – 1 nosič. (MP3, WMA DRM 10) 3,5 hod., Spišskí kňazi v čepičkovských gulagoch a šikanovaní normalizátorským režimom 1950 – 1989
 • COURAGE ET FOI. Pretres de Spis dans les goulagues de Tchepitchka et chicanés par le régime de normalisation 1950 – 1989. Tome 3. (2012)
 • Vybrané kapitoly z cirkevných dejín 1 (1 – 692) (2012)
 • Vybrané kapitoly z cirkevných dejín 2 (692 – 1294) (2012)
 • Vybrané kapitoly z cirkevných dejín 3 (1294 – 1565) (2012)
 • Vybrané kapitoly z cirkevných dejín 4 (1565 – 2012) (2012)
 • Vybrané kapitoly z cirkevných dejín 5 Patrológia (2012)
 • Výročie pastoračného koncilu (2012)
 • Naše vzory svätosti. I. diel (2012)
 • Naše vzory svätosti. II. diel (2012)
 • Priniesli nám dar viery (2012)
 • Ježiš, Cirkev a apoštoli (2012)
 • Cyrilometodská tradícia v histórii, edukácii a kultúre (2012)
 • Slovo viery a nádeje I. (2013)
 • Slovo viery a nádeje II. (2013)
 • V Pánovi je ich odmena I. (2013)
 • V Pánovi je ich odmena II. (2013)
 • V Pánovi je ich odmena III. (2013)
 • Porta fidei – Rok viery ( 2013)
 • Mariánska hora v Levoči 1247 – 2013 (2013)
 • Pápeži 20. a 21. storočia. 1. diel (2013)
 • Pápeži 20. a 21. storočia. 2. diel (2013)
 • Verní Ježišovi a jeho krížu (2013)
 • Tridentský snem v reflexiách a úvahách (2013)
 • Kňazi pôsobiaci v Levoči v 20. a 21. storočí (2013)
 • Verím, že môj Vykupiteľ žije (2014)
 • V Slove bol život I. (2014)
 • V Slove bol život II. (2014)
 • Regnum marianum – ozdoba a istota Slovenska (2014)
 • V ruženci a na kríži nachádzame pravdu o Bohu (2014)
 • Levočská bazilika – kompas i maják viery (2014)
 • Ján Butkay, verný kňazstvu a Cirkvi (2014)
 • Kristus a ženy (2014)
 • Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje (2014)
 • Kapitulní vikári Spišskej diecézy 1950 – 1989 (2014)
 • Spišský biskup František Tondra v spomienkach (2014)
 • Mariánske a sviatočné príhovory 2014 (2015)
 • Nedeľné a príležitostné zamyslenia 2014 (2015)
 • Duše spravodlivých sú v Božích rukách (2015)
 • Majte srdcia pripravené a duše čisté (2015)
 • Kresťanská výchova a vzdelávanie v procese evanjelizácie a v duchu Druhého vatikánskeho koncilu (2015)
 • Ovládol láskou svet. 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. na Mariánskej hore (2015)
 • Anjelom svojim dá príkaz… (2015)
 • Štefan Garaj si zachoval tvár a vieru (2015)
 • Spišský seminár už dvesto rokov vychováva a vzdeláva kňazov (2015)
 • Milosrdenstvo v kresťanskom živote (2015)
 • The Theological Education of Priests and the Didactic Religious Education of Teachers in Spiš Seminary from 1815 – 1950. (2015)
 • THE EDUCATION of priests and teachers of religion at CMBF in Bratislava clerical seminary of Bishop Ján Vojtaššák (2015)
 • Matka, buď s nami (2016)
 • Boh nás oslovuje v každý čas (2016)
 • Zasväť deň Pánov (2016)
 • Kráčať so smútiacimi (2016)
 • Pán potešuje zlomených na duchu (2016)
 • Rehole – nasledovatelia lásky a túžby po poznaní podľa vzoru Ježiša Krista (2016)
 • Formácia kňazov a učiteľov na Spiši v rokoch 1815 – 1950 (2016)
 • Bazilika sv. Jakuba Staršieho (2016)
 • Basilika St. Jakobs der Ältere (2016)
 • Cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave a kňazský v Spišskej Kapitule v období od roku 1950 po súčasnosť (2016)
 • Homílie z levočských pútí 1985 – 2016 (2016)
 • Bazilika sv. Jakuba v Levoči (2016)
 • Rektor dvoch bazilík a jeho kapláni (2016)
 • Prosociálnosť v dejinách a súčasnom živote Cirkvi (2016)
 • Pápež z druhého konca sveta (2016)
 • Panna Mária bdie nad nami  (2017)
 • Milosrdenstvo Pána otvára srdcia láske  (2017)
 • Vyznajme svoju radosť zo stretnutia so svätými  (2017)
 • Viera a nádej prekonajú úzkosť z temnôt smrti  (2017)
 • Sme stvorení na obraz vzkrieseného Pána  (2017)
 • Kráľ sveta nás vzkriesi k večnému životu  (2017)
 • Zverme svoje hriechy Ježišovi Kristovi  (2017)
 • Oltár – liturgické srdce Baziliky sv. Jakuba v Levoči (2017)
 • Pápež obdarený múdrosťou a odvahou (2017)
 • Spišskí kňazi jubilanti (2014 – 2017) (2017)
 • Bazilika minor sv. Jakuba v Levoči (2017)
 • Basilika minor St. Jakob in Leutschau (2017)
 • A Szent Jakab Bazilika minor Lőcsén (2017)
 • Bazylika mniejsza św Jakuba w Lewoczy (2017)
 • Bazilika Navštívenia Panny Márie. Mariánska hora, Levoča (2017)
 • Nosil Spiš a Levoču vo svojom srdci.Spomienka na kardinála Joachima Meisnera (2017)
 • Symbióza mariánskej tradície a fatimskej storočnice. Levoča (2017)
 • Ave, Mária, milosti plná (2018)
 • Boh všetkej milosti nás posilní (2018)
 • Ježiš nás očakáva (2018)
 • Kristova láska nás premieňa (2018)
 • Posilňujme svoju túžbu po svätosti (2018)
 • Po krátkom utrpení prijmú veľké dobrodenie (2018)
 • Ja, väzeň pre Pána (2018)
 • Jubilujúci kňazi Spišskej diecézy v roku 2018 (2018)
 • Vernosť Bohu – cesta k svätosti (2018)
 • Božia Matka neopúšťa verný ľud (2019)
 • Duša mi zaplesá v mojom Bohu (2019)
 • Ohňom je vyskúšané slovo Pánovo (2019)
 • V tichosti vypočuj slovo, aby si mu rozumel (2019)
 • Múdre srdce pozná čas a správny spôsob (2019)
 • Človek zrodený zo ženy má krátke dni (2019)
 • Ty prachu vraciaš človeka… (2019)
 • Slovenský katolicizmus po odkliatí Cirkvi (2019)
 • Mariánska hora – pútnické srdce Slovenska (2019)
 • Vzdávali úctu levočskej Panne Márii sv. Ján Pavol II. a kardináli (2019)
 • Mariańska Góra, pielgrzymkowe serce Słowacji (2019)
 • Štefan Klubert a jubilanti kňazi 2019 (2019)
 • Význam služby biskupov v Cirkvi: pri príležitosti výročí svätenia českých a slovenských biskupov (2019)
 • Počúvajme hlas Božej Matky  (2020)
 • Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú (2020)
 • So silnou vierou mocnie náš život (2020)
 • Hľa, kladiem na Sione kameň, kameň osvedčený (2020)
 • Iba krížom sa honosil, odriekavo a čnostne žil (2020)
 • V úzkosti som vzýval Pána a volal som k nemu (2020)
 • Len v Bohu nájde pokoj duša moja (2020)
 • Kráčame so svätým Jánom Pavlom II. (2020)
 • Jubilujúci kňazi v našej diecézy v roku 2020 (2020)

187 + 8 = 195

V slovenských časopisoch a zborníkoch uverejnil 255 odborných štúdií, v zahraničí mu vyšlo 131 vedeckých príspevkov.