Mgr. Matúš Knižacký

Od 1. marca 2018 do našej farnosti prišiel nový kaplán dp. Mgr. Matúš Knižacký.
Matúš Knižacký sa narodil 7. septembra 1990 v nemocnici v Trstenej, rodičom bývajúcim v Nižnej nad Oravou. Matúš vyrastal v Nižnej nad Oravou spolu s dvoma bratmi. Prvé štyri ročníky základnej školy v rokoch 1997 – 2001 vychodil v Nižnej nad Oravou a potom pokračoval v štúdiu na osemročnom gymnáziu v Tvrdošíne v rokoch 2001 – 2009, kde aj zmaturoval. Po maturite bol prijatý do Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí Kapitule, kde absolvoval kňazskú formáciu a na Teologický inštitút, kde nadobudol teologické vzdelanie, ktoré ukončil štátnymi skúškami, obhajobou diplomovej práce a získal titul Mgr. z teológie.
Za kňaza pre službu Spišskej diecézy bol vysvätený 18. júna 2016 v Katedrále sv. Martina v Spišskom Podhradí. Jeho svätiteľom bol diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.
Po primičnej sv. omši v rodnej Nižnej nad Oravou bol ustanovený od 1. júla 2016 za kaplána do Popradu. Od 1. marca 2018, diecézny biskup zmenil jeho pôsobisko a poslal ho za kaplána do Levoče.

Mgr. Patrik Mitura, kaplán

Patrik Mitura sa narodil 1. januára 1991 v Kežmarku, rodičom bývajúcim vo Vlkovciach. V tejto dedinke vyrastal spolu s troma súrodencami. Základnú školu navštevoval vo Vlkovciach (1996 – 2000) a druhý stupeň v Kežmarku (2000 – 2006). Hotelovú akadémiu ukončil maturitnou skúškou v r. 2010. Po maturite študoval slovenský jazyk a kultúru na filozofickej fakulte Katolíckej univerzity. V roku 2013 bol prijatý do Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí Kapitule, kde absolvoval kňazskú formáciu a kde nadobudol teologické vzdelanie, ktoré ukončil štátnymi skúškami, obhajobou diplomovej práce a získal titul Mgr. z teológie.
Za kňaza bol vysvätený 15. júna 2019 spišským diecéznym biskupom Štefanom Sečkom.
Od 30. júna 2019 je na svojom prvom kaplánskom mieste v Levoči.

Mgr. Ladislav Hostinský, výpomocný duchovný

Ladislav Hostinský sa narodil 20. novembra 1958 v Levoči. Základnú školu vychodil v rodnom Spišskom Hrhove. Strednú priemyselno-technickú školu navštevoval v Spišskej Novej Vsi, kde aj zmaturoval. Po maturite viackrát sa pokúšal o prijatie na štúdium teológie na Slovensku i v Čechách. Medzitým sa zamestnal ako robotník v Levočských strojárňach. Na CMBF v Bratislave bol prijatý roku 1988, kde absolvoval dva ročníky teologických štúdií. Tretí až piaty ročník navštevoval už v obnovenom kňazskom seminári a Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule. Za kňaza bol vysvätený 19. júna 1993 spišským diecéznym biskupom Františkom Tondrom. Po kňazskej vysviacke sa stal kaplánom v Levoči. Po roku 1. júla 1994 bol ustanovený za kaplána do Ružomberku. Od 1. januára 1996 sa stal administrátorom farnosti Liptovské Kľačany a súčasne excurendo spravoval farnosť Svätý Kríž. Diecézny biskup F. Tondra na základe kánonu 1339 CIC z roku 1983 suspendoval 1. marca 1998 Ladislava Hostinského. Vyše roka strávil v Spišskej Kapitule v dome pre prestarlých kňazov. Dňa 1. augusta 1999 biskup sňal z Ladislava Hostinského suspenziu, na základe ktorej sa mohol vrátiť do pastorácie. Ustanovil ho za kaplána vo Svite, kde pôsobil jeden rok. Od 1. júla 2000 stal sa správcom farnosti Bušovce. V Bušovciach pôsobil šesť rokov. K 1. júlu 2006 sa stal kaplánom vo farnosti Štrba, kde pobudol dva roky. Dňa 1. júla 2008 bol preložený za kaplána do Spišskej Starej Vsi a odtiaľ o dva roky za výpomocného duchovného v Liptovskom Mikuláši. Jeho prioritným poslaním bola starosť o chorých v nemocnici. Ladislav Hostinský je od 8. júla 2015 výpomocným duchovným v Levoči a duchovnú pastoračnú službu vykonáva v útulku sv. Františka Assiského v Levoči.