Kňazstvo

Kňazstvo je sviatosť, vďaka ktorej sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim apoštolom, naďalej vykonáva v Cirkvi až do konca čias. Je to teda sviatosť apoštolskej služby. (KKC1536)

Poznáme 3 stupne kňazstva:

1. diakon – je podriadený presbyterom a biskupovi. Má moc ohlasovať Evanjelium, udeľovať sviatosť krstu, požehnávať manželstvá a sláviť liturgiu bez možnosti slávenia svätej omše (t.j. nemôže slúžiť bohoslužbu obety), tiež nemôže vysluhovať sviatosť zmierenia a sviatosť pomazania chorých. Je možné ho udeliť aj ženatým mužom (ak ovdovejú, mali by ostať v celibáte), 

2. presbyter – (kňaz) má moc sláviť Eucharistiu a vysluhovať všetky sviatosti s výnimkou manželstva (ktoré si vysluhujú manželia) a kňazstva. Svoju službu vykonáva podriadený biskupovi,  ktorý zvolením Cirkvi zodpovedá za náboženský život na území, ktoré mu je vyznačené alebo v presne určenej skupine ľudí.

3. episkop – (biskup) vysviackou sa mu udeľuje plnosť kňazstva. Okrem poslania posväcovať (a vysluhovať aj sviatosť kňazstva) je biskup poverený aj poslaním učiť a spravovať. Na právoplatnú vysviacku biskupa sa vyžaduje osobitné poverenie rímskeho biskupa a prejavom kolegiálneho rázu biskupského stavu by mala byť účasť viacerých biskupov na vysviacke.

Modlitba za duchovné povolania
Pane Ježišu Kriste, ty si položil život 
za spásu ľudí a stal si sa Večným 
kňazom, prosíme ťa za tých, ktorí sa 
pripravujú na kňazstvo a rehoľný život. 
Udeľuj im aj naďalej svoju milosť, vzdiaľ 
od nich všetky pokušenia a posilňuj ich 
vo svätosti, aby ochotne a oddane 
poznávali teba a tak sa pripravovali na 
dôstojnú službu v tvojej Cirkvi. 
Ukáž im zmysel a hodnotu povolania, 
aby ťa sami čoraz viac milovali 
a zjednocovali sa s tebou. Zvláštnym 
spôsobom ti zverujeme seminaristov 
a rehoľníkov z našej diecézy. 
Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. 
Amen.

Stránka kňazského seminára Spišskej diecézy na Spišskej Kapituli: https://ks.kapitula.sk/sk/uvod