Krst

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní. A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.  (KKC 1213) 

Krst sú povinní prísť zahlásiť rodičia dieťaťa osobne (aspoň jeden rodič) na farský úrad vo farnosti, kde majú rodičia trvalý alebo prechodný pobyt. Potrebné je so sebou priniesť sobášny list, rodný list dieťaťa a občiansky preukaz. Zahlásiť sa je možné od pondelka do piatka, najneskôr však do piatka v tom týždni, v ktorom má byť dieťa pokrstené.

Krstní rodičia musia byť pokrstení katolíci, pobirmovaní, pristupovať k svätému prijímaniu a žiť kresťanským spôsobom života. Ak sú krstní rodičia manželia, je potrebné mať cirkevný sobáš.

V našej farnosti krstíme každú nedeľu o 11.30 v Bazilike sv. Jakuba. Rodičia a krstní rodičia sa musia zúčastniť krstnej náuky, ktorá je vždy v sobotu o 18.00 na farskom úrade. Ak sú krstní rodičia z inej farnosti a z vážneho dôvodu sa nemôžu zúčastniť tejto náuky, je možné si vykonať náuku aj vo svojej farnosti, ale je potrebné priniesť potvrdenie o absolvovaní tejto náuky od miestneho farára.

Hoci meno nerozhoduje o platnosti udeleného krstu, predsa je veľmi dôležité, lebo Boh pozná každého „po mene“, t. j. v jeho jedinečnosti. Rodičia nech vyberú pre svoje dieťa meno niektorého svätého, ktorý by pokrstenému poskytol vzor svätosti a zároveň bol jeho nebeským patrónom – orodovníkom u Boha.