Manželstvo

Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti. (KKC 1601)

Záujemcovia o prijatie sviatosti manželstva musia zahlásiť svoje rozhodnutie najmenej pol roka dopredu a spísať zápisnicu najmenej tri mesiace pred slávením sobáša. V prvom rade je potrebné zahlásiť termín sobáša. Pri spisovaní zápisnice musia byť osobne prítomní obidvaja snúbenci – sobáš nenahlasujú rodičia snúbencov, ale iba snúbenci. Sobášna zápisnica môže byť spísaná len na základe žiadosti o uzavretie manželstva, ktorú si snúbenci podávajú na Matričnom úrade v Levoči. K tomu sú potrebné platné občianske preukazy a rodné listy.

Ak sú obaja snúbenci katolíci o vyslúženie manželstva sa žiada vo farnosti jedného zo snúbencov (podľa bydliska), ak je katolíkom len jeden zo snúbencov o vyslúženie manželstva sa žiada v jeho farnosti.

Pokiaľ nás žiadajú o vyslúženie manželstva veriaci bývajúci mimo našej farnosti, musia sa preukázať dovolením ich vlastného farára (licenciou k sobášu)

K spísaniu zápisnice je potrebné priložiť:

 • krstné listy snúbencov: ak ste boli pokrstení v inej farnosti, vyžiadajte si krstné listy na danom farskom úrade. Krstný list nesmie byť starší ako 3 mesiace.
 • licenciu k sobášu: v prípade ak ani jeden zo snúbencov nepatrí do farnosti Levoča, je potrebné priniesť aspoň pre jedného licenciu k sobášu od svojho farára,
 • potvrdenie o absolvovaní prípravy: súčasťou prípravy na sviatosť manželstva sú predmanželské náuky, ktoré môžete absolvovať v určených termínoch na farskom úrade v Levoči, alebo na inom mieste, odkiaľ je potrebné doniesť potvrdenie o absolvovaní predmanželskej náuky. V našej farnosti sú predmanželské náuky v stálom čase:
 • 1. piatok v mesiaci: Stretnutie s lekárom
 • 2. piatok v mesiaci: Vierouka a sviatosti
 • 3. piatok v mesiaci: Mravouka
 • 4. piatok v mesiaci: Základné znaky manželstva (právny aspekt manželstva)
 • údaje o svedkoch (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo). Aj keď sa odporúča, aby svedok bol praktizujúcim katolíkom, nevyžaduje sa, aby ním bol.

Aké sú manželské prekážky?

Cirkevné zákony obsiahnuté v Kódexe cirkevného práva  stanovujú, že existujú určité situácie alebo okolnosti, ktoré spôsobujú, že katolík nemôže uzavrieť sviatosť manželstva.

Sú to:

 1. Prekážka veku – muž 16, žena 14 rokov.   (Občiansky zákon vyžaduje u nás 18 rokov).
 2. Prekážka predchádzajúcej a trvalej neschopnosti – impotencie (neschopnosť pohlavného styku pre telesnú vadu zo strany muža, alebo zo strany ženy. Pozn.: Neplodnosť – „sterilita“ nie je prekážkou k uzavretiu manželstva a neruší ani jeho platnosť).
 3. Prekážka manželského zväzku – (neplatne uzatvára nové manželstvo ten, kto je viazaný platným manželstvom).
 4. Prekážka rozdielneho náboženstva, alebo vierovyznania – (neplatné manželstvo je uzatvorené medzi katolíckou stránkou a stránkou nepokrstenou, alebo stránkou iného vierovyznania. Po splnení podmienok, ktoré stanoví kánonické právo, môže od tejto prekážky dišpenzovať ordinár).
 5. Prekážka posvätných rádov – (platne prijatá diakonská, kňazská alebo biskupská vysviacka je prekážkou k uzavretiu manželstva. Od tejto prekážky môže dišpenzovať iba Apoštolská stolica).
 6. Prekážka sľubov čistoty (verejné večné sľuby čistoty sú prekážkou k uzavretiu manželstva. Od tejto prekážky môže dišpenzovať iba Apoštolská stolica).
 7. Prekážka únosu – (platne uzavrieť manželstvo nemôže ten, kto sa kvôli uzavretiu manželstva podieľa, alebo spolupodieľa na únose partnera/partnerky, za účelom uzavretia manželstva).
 8. Prekážka zločinu – (platne uzavrieť manželstvo nemôže ten, kto za účelom uzavrieť manželstvo s istou osobou, sám, alebo spoločne s osobou, s ktorou chce uzavrieť nové manželstvo spôsobí jej manželskému partnerovi fyzickú, alebo morálnu smrť. Od tejto prekážky môže oslobodiť iba Apoštolská stolica).
 9. Prekážka pokrvenstva – ( nemôže platne uzavrieť manželstvo – napr. brat so sestrou, otec s dcérou, matka so synom. Bratranec so sesternicou môžu platne uzavrieť manželstvo len na základe dišpenzu ordinára.).
 10. Prekážka verejnej mravopočestnosti – (vzniká z neplatného manželstva alebo z verejného konkubinátu a zneplatňuje manželstvo v prvom stupni priamej línie medzi mužom a pokrvnými príbuznými ženy a obrátene (kán. 1093). Muž by neplatne uzavrel prípadné neskoršie manželstvo s matkou alebo dcérou ženy, s ktorou žil napr. vo verejne známom konkubináte).
 11. Prekážka švagrovstva – (nemôže sa platne uzavrieť manželstvo v priamej línii, napr. zať so svokrou).
 12. Prekážka adopcie – (nemôže uzavrieť platne manželstvo ten, ktorý na základe adopcie je v zákonnom príbuzenstve s inou osobou. Zákonné príbuzenstvo, ktoré vzniká adopciou a platí vždy v priamej línii a v druhom stupni bočnej línie. Adoptovaný muž si napr. nemôže zobrať za manželku nikoho v priamej línii a ani svoju adoptívnu sestru).

Väčšina týchto prekážok sa „odstraňuje“ dišpenzom, čiže individuálnym povolením pápeža alebo biskupa. Sprostredkovateľom je miestny správca farnosti.

Uzavrieť manželstvo sú ďalej neschopní tí:

 • ktorým chýba dostatočné používanie rozumu,
 • ktorí majú vážny nedostatok rozoznávacieho úsudku, týkajúceho sa podstatných manželských práv a povinností, ktoré treba navzájom odovzdávať a prijímať,
 • ktorí z dôvodov psychickej povahy nedokážu vziať na seba podstatné záväzky manželstva. (kán. 1095 CIC).

V praxi môže ísť napr. o duševné choroby, ako schizofrenia, alebo prípady neuróz, psychoneuróz a psychopatologických stavov, alebo o veci ako transsexualita, homosexualita, narcizmus, sadizmus, alkoholizmus, drogová závislosť a pod.