MOBILNÝ HOSPIC

Mobilný hospic poskytuje paliatívnu ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí pacientom v terminálnom štádiu ochorenia a zomierajúcim. Podmienkou poskytovania starostlivosti je ukončenie diagnostiky a vyčerpanie možností príčinnej liečby ochorenia pacienta. 

Služby sú poskytované: 

 • prostredníctvom odborne pripravených sestier 
 • na základe intenzívnej spolupráce s lekárom mobilného hospicu a ošetrujúcim lekárom
 • od pondelka do nedele priebežne so službou podľa potreby ťažko chorého v terminálnom štádiu ochorenia a potreby jeho príbuzných
 • bez finančnej úhrady pacienta (uhrádza ich príslušná zdravotná poisťovňa na základe platnej zmluvy)

Služby sú zamerané na:

 • poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti zameranej na zmierňovanie bolesti a symptómov
 • aplikáciu injekcií, infúznej terapie, ošetrovanie dekubitov, chronických rán…
 • sprevádzanie zomierajúceho
 • podporu psychosociálnych a duchovných problémov
 • pomoc rodine zvládnuť starostlivosť o zomierajúceho

Výhody:

 • splnená túžba pacienta a jeho príbuzných byť v poslednom období života v domácom prostredí
 • zabezpečená prítomnosť blízkeho pri zomierajúcom