Spojená škola Jána VojtaššákaTelefón:

  • +421 (0) 53 451 2334 – sekretariát
  • +421 (0) 911 890 075 – sekretariát mobil
  • +421 (0) 944 327 625 – riaditeľka mobil
  • +421 (0) 53 469 9635 – internát

Adresa školy:

Kláštorska 24/a
054 01 Levoča


Špeciálna materská škola Jána Vojtaššáka internátna je jednou z organizačných zložiek Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej v Levoči. Je plne organizovaná katolícka škola zriadená Biskupským úradom v Spišskom Podhradí. Má štatút školy zabezpečujúcej výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje v zmysle zákona MŠ SR 245/2008 Z.z. (Školský zákon). Po stránke vzdelávania je úplne porovnateľná so štátnymi školami, kladie však dôraz na duchovnú a mravnú formáciu detí.

V každej triede sa vyučuje v rozsahu dvakrát týždenne predmet rímskokatolícke náboženstvo. Súbežne s výchovno-vzdelávacím procesom škola poskytuje deťom primeranú štruktúru duchovných, spoločenských, kultúrnych a športových aktivít, do ktorých sa deti zapájajú podľa svojich záujmov. Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho programu vypracovaného školou a schváleného zriaďovateľom.Výchovný a vyučovací proces môže byť v prípade potreby prispôsobený individuálnym potrebám, možnostiam a schopnostiam detí vyplývajúcim z ich zdravotného znevýhodnenia.
Výchova a vzdelávanie sa realizuje vzdelávacím programom ISCED 0. Úspechom spoločného snaženia je všeobecná pripravenosť detí na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.