Zbierka na kňazský seminár

Dnes je Zbierka na kňazský seminár. Kňazský seminár môžete podporiť vhodením milodaru do označených pokladničiek pri vchodoch našich kostolov.

Seminár je možné podporiť aj vložením na účet. Číslo účtu pre zbierku na seminár je: SK52 0900 0000 0001 0138 0460, variabilný symbol 412050856.

Pán Boh zaplať!