Opatrenia COVID-19


Deti a mládež


BIRMOVKA 2022


Zbierka na Spišskú katolícku charitu

Spišská katolícka charita aj v roku 2021 pokračuje vo svojom poslaní: usilovná starostlivosť o núdznych na celom území Oravy, Liptova a Spiša. Túto službu im však v mnohom sťažuje pandémia, ktorá zasiahla viaceré služby Spišskej katolíckej charity v plnej sile. Pomôcť a podporiť služby Spišskej katolíckej charity je možné prostredníctvom čísla účtu 2021: SK28 0200 0000 0000 2963 4592, VS: 412071856

Pán Boh zaplať!